Wool 100% 8/1 laceyarn

Laceyarn 8/1 wool 100%
IN HANKS, BALLS OF 50 G
Tension in plain knitting 10x10 cm = 28sx34p
 3-4 Running length ±760m i 100g

XEAXEA XEIXEI XEMHXEMH XESXES XEMCXEMC XEYCXEYC XEOCXEOC XELCXELC XEQXEQ XEJXEJ XAXA XEXXEX PRE-EQPRE-EQ XEFLXEFL